Bestuur Studielink

De Stichting Studielink functioneert als een shared servicecentrum van en voor de onderwijsinstellingen en als een regisseur van de keten die wordt gevormd door de hogescholen, universiteiten, DUO en Studielink samen. Studielink kent een bestuur met vijf leden. Twee leden worden benoemd op basis van een bindende voordracht van de HBO-Raad, twee leden worden benoemd op basis van een bindende voordracht van de VSNU en de vier bestuursleden gezamenlijk zoeken en benoemen een vijfde lid als voorzitter (al dan niet uit hun midden).

Er is bewust voor gekozen Studielink een instrument te laten zijn van en voor de instellingen voor hoger onderwijs. Zij vormen daarom het bestuur. Samenwerking met de andere ketenpartners, met name OCW en DUO is cruciaal. Daarom hebben zowel de beleidsdirectie Hoger Onderwijs als DUO van het ministerie van OCW een waarnemer/adviseur benoemd in het Stichtingsbestuur.

Voorzitter
Dhr. drs. B.J.H. Straatman

Namens de hogescholen
Dhr. H.N. Hagoort, Hogeschool Windesheim
Dhr. H. Nederlof, Fontys

Namens de universiteiten
Mw. drs. M.M.N. Ummelen, TU Eindhoven
Dhr. M.J.W.T. Nollen, Vrije Universiteit Amsterdam

Waarnemers
Dhr. R.C.G. van der Meer CPC, ministerie van OCW, directie Hoger Onderwijs & Studiefinanciering
Dhr. mr. J. Smit, ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs

 
Direct (her)inschrijven www.studielink.nl