Studielink als organisatie

Bestuur Studielink

De Studielink organisatie is opgezet als een stichting, dus zonder winstoogmerk. De activiteiten van de stichting worden volledig bekostigd door de onderwijsinstellingen. Zij betalen gezamenlijk voor een centraal gestandaardiseerd en gebruiksvriendelijke aanmeldapplicatie voor alle studenten in het (bekostigd) hoger onderwijs. Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf vaste leden, waarvan twee namens de vereniging hogescholen en twee namens de VSNU. De vier leden benoemen een vijfde lid als (onafhankelijk) voorzitter. Vanwege de nauwe samenwerking met de beleidsdirectie Hoger Onderwijs van het Ministerie van OCW en uitvoeringsorganisatie DUO, zijn er vanuit beide organisaties een waarnemer/adviseur benoemd in het stichtingsbestuur.

  
Voorzitter

Dhr. drs. B.J.H. Straatman


Namens de hogescholen

Dhr. H. Nederlof, Fontys

 

 Namens de universiteiten

Mw. drs. M.M.N. Ummelen, TU Eindhoven
Dhr. M.J.W.T. Nollen, Vrije Universiteit Amsterdam

 

Waarnemers

Dhr. ir. T. Fens BSc, ministerie van OCW, directie Hoger Onderwijs & Studiefinanciering
Dhr. mr. J. Smit, ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs

 

Team Stichting Studielink

De uitvoering van de activiteiten binnen Stichting Studielink doen:

Naam Functie

Zosia Botermans

Business consultant

Suzanne Bouwer

Testcoördinator

Rianne Dijkstra

Implementatie & beheer consultant

Jacqueline Draaisma

Beleidsmedewerker

Bart van Eeuwijk

CISO

Patrick van Elst

Business consultant

Ruth Emous

Business consultant (a.i.)

Wim van Engelen

Assistent controller

Daniël Fokker

Manager ontwikkeling en architectuur

Arno van der Heide

Product owner

Astrid van Heijl

Business consultant

Milan van Minnen

Implementatie & beheer consultant

Jennifer Moesker

Manager keten & innovatie

Sandra Muijderman

HR business partner (a.i.)

Iris Plaisier-Van der Wal

Project officer / communicatiemedewerker

Machiel Pronk

Manager implementatie & beheer

Désirée Schipper

Productmanager

Mariska Schreuders

Manager finance & control

Elina Stokvis

Implementatie & beheer consultant

Patrick Vogelaar

Directeur

Hanneke Vorst

Business analist (a.i.)

Marlous Wagner

Management assistent (a.i.)

Eefje Zeelt

Business consultant

 

Studielink Advies Raad (SAR)

De Studielink Advies Raad vervult een brede adviesfunctie richting de Studielink organisatie. De SAR adviseert bij de uitvoering en doorontwikkeling van de Studielink dienstverlening.

In deze raad hebben vertegenwoordigers van instellingen zitting. Deze vertegenwoordigers zijn gegroepeerd per Student Informatie Systeem (SIS), vanuit elke SIS gebruikersgroep wordt een vertegenwoordiger op directieniveau afgevaardigd. Grote SIS-groepen (met meer dan 100.000 studenten) vaardigen twee vertegenwoordigers af, één van een hogeschool uit de SIS-groep en één van een universiteit van de SIS-groep.

 

Studielink coördinatoren

Vanuit elke hoger onderwijsinstelling wordt door het College van Bestuur een Studielink coördinator aangedragen. Deze Studielink coördinator dient als eerste aanspreekpunt binnen de eigen instelling, en coördineert de informatievoorziening en afstemming over Studielink-processen binnen de instelling.

 

Werkgroep Privacy

De Werkgroep Privacy volgt de beschrijving volgens de Verwerkersovereenkomst en is daarnaast belast met het monitoren van de uitvoering van actiepunten die uit de beoordeling van het effect van gegevensbescherming (Data Protection Impact Assessment, DPIA), naar voren komen. De werkgroep houdt de transparantie en helderheid van omgaan met persoonsgegevens naar studenten in de gaten en wordt geïnformeerd in het geval van een datalek. In ernstige gevallen wordt de werkgroep bijeengeroepen voor spoedberaad. Stichting Studielink werkt met een Werkprogramma Dataprotectie per studiejaar dat door de Functionaris Gegevensbescherming wordt opgesteld.

 

Werkgroep Ketenbetrouwbaarheid

Doel van de werkgroep Ketenbetrouwbaarheid (WKB) is om bredere afstemming te kunnen doen over wijzigingen, plannen en incidenten op gebied van informatiebeveiliging van de Studielink applicatie en de inschrijfketen. Deelnemers aan de WKB bestaan uit Security Officers van onderwijsinstellingen (minimaal 2 hbo en 2 wo), een securityspecialist van SURF, een externe securityspecialist van KPMG, de security manager van Netcompany, de security manager van Stichting Studielink en de manager Implementatie & Beheer van Stichting Studielink.